söndag 5 maj 2013

Hållbart samhälle

Idag har jag lämnat in tillägsyttrande till Länstyrelsen gällande Råda ås enligt nedan och nu inväntar vi beslutet i Miljöprävningsdomstolen.

Tillägsyttrande gällande ärende 551-2341-2012 Råda Sand AB
Ärende:
Folkpartiet i Lidköping har i tidigare inlaga inlämnat ståndpunkt och skäl till att inte bevilja fortsatt täktverksamhet av sandtäkterna Råda14:4, Råda Prästbol 1:7 samt Råda 18:1 samtliga i Lidköpings kommun.
Efter granskning av Länstyrelsens yttrande till Miljöprövningsdelegationen vill vi göra följande yttrande.
Yttrande:
Vi vidhåller vår ståndpunkt att det finns flertalet skäl att inte bevilja fortsatt täktverk-samhet och vill till tidigare inlämnade grund för detta komplettera vårt ställningsta-gande med detta tillägsyttrande.
Grund:
Verksamheten bedrivs numera i anslutning till tätort
Området där täcktverksamheten bedrivs har sedan starten av verksamheten mer och mer hamnat inom kommunens tätort.  På kommunfullmäktige 2013-04-02  antogs planprogram för området Askeslätt vilket innebär utbyggnad av villaområde i anslut-ning till täckdikningen. I underlagen för beslut hänvisas flertalet gånger till vikten av bevarande av närliggande natur.
Se Bilagor
Medborgarnas åsikt
Den namninsamling som startades inför vår tidigare inlaga har trots att det inte mark-nadsförts sedan aug 2012 kommit upp i ett antal av totalt. 2.021 namn vilket är en ök-ning med 381 personer sedan vårt ursprungsyttrande sändes in.
Säkerhet
Inom ett stenkasts avstånd ligger en av kommunens grundskolor. Att bedriva denna form av verksamhet i så nära anslutning innebär en förhöjd olycksrisk för skolbarnen.
Miljö
I Länstyrelsens yttrande omnämns sanden som en ändlig resurs med speciell finkor-ninghet. Det är tack vare denna finkornighet som skapar denna infiltrering av dricks-vattenförsörjningen i Lidköpings kommun. Vilket därmed inte går att ersätta. Rent källvatten som dricksvatten är även det en ändlig resurs och möjligheten för en håll-barhet får ej äventyras.