torsdag 9 maj 2013

Miljökampen går vidare


Tillägsyrkande2

Folkpartiet yrkar att Länsstyrelsen i sitt yttrande till Miljöprövningsnämnden skall rekommendera avslag till ansökan om fortsatt brytning i Råda ås.

 

Motivering:

 

·       Som framgår av Länsstyrelsens yttrande till beslut är avståndet från brytningsområdesgränsen och bostadshus endast 25 meter (sid 18). Det framgår i skriften Bättre plats för arbete (Boverkets allmänna råd 1995:5), som har getts ut i samarbete med Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Räddningsverket att skyddsavståndet mellan en täktverksamhet och kringliggande bebyggelse bör vara minst 500 meter. Med hänsyn till att det i detta fall är ett så kort avstånd som 25 meter är verksamhetens lokalisering inte lämplig. Det förhållandet att det tidigare har pågått täktverksamhet i området skall inte påverka denna bedömning eftersom varje enskild ansökan skall pröva ärendet såsom det vore en ny ansökan.

Se även; Miljööverdomstolen 2010-02-26, M10280-08

 
 

Pär Johnson

Folkpartiet